Mang thai thang thứ 8

Em be da bắt dầu thay dổi vị tri (quay dầu) dể chuẩn bị cho việc chao dời!

Tuần thứ 29Tổng trọng lượng tang len của bạn cho tới luc nay co thể vao khoảng từ 8 – 11kg. Bạn cung nen danh thời gian nghỉ ngơi va lập danh sach mua sắm những sản phẩm cần thiết cho em be, chẳng hạn như ta, yếm va khan lau em be, them vao do la một vai bộ quần ao cho trẻ sơ sinh.Hệ miễn dịch của da dược hinh thanh. Trong giai doạn nay, bạn cần dặc biệt chu y dến việc bổ sung DHA dể giup tế bao nao va thần kinh be phat triển. Vao tuần thứ 29, be nặng hơn 1kg va dai khoảng gần 39cm. Cho dến khi ra dời, be co thể tang gấp doi hoặc thậm chi gấp ba trọng lượng ấy.Tuần thứ 30Co một rắc rối trong thời kỳ nay la thai nhi da lớn va chen ep bang quang cho nen bạn co thể phải ghe tham nha vệ sinh nhiều hơn trước. Chan bạn cung bị phu, da vung bụng co thể bị rạn nhiều khiến bạn cảm thấy kho chịu hơn. Những cơn co thắt co thể xảy ra, keo dai khoảng 30 giay. Tuy vậy bạn nen cẩn thận nếu những cơn co thắt xảy ra thường xuyen, vi do la dấu hiệu của việc sinh non.Em be bắt dầu thay dổi vị tri (quay dầu) dể chuẩn bị cho việc Dầu gội Pororo chao dời. Be sẽ hoạt dộng mạnh va dạp vao bụng bạn rất nhiều. Những khi be dạp, nếu dể y, bố mẹ co thể thấy dược hinh dang ban chan của be.Cac bac si khuyến cao bố mẹ nen dể y cử dộng của be, ly tưởng nhất la khoảng 10 cai da, nhuc nhich hay lan trong vong 2 giờ. Mức dộ nay chứng tỏ be dang rất khỏe mạnh.Mang thai thang thứ 8 1Tuần thứ 31Len kế hoạch cho việc sinh nở: bạn sẽ chọn bệnh viện nao? Bac si nao co chuyen mon va kinh nghiệm? Bạn co thể di kham thường xuyen hơn từ bay giờ, dừng dợi cho tới khi thấy co bất thường nao do mới nhớ tới bac si. Dồng thời giữ cho minh sự linh hoạt, tinh thấn thoải mai va cảm giac dễ chịu.Khoảng 1 lit nước ối dang bao bọc quanh be nhưng thể tich nay sẽ giảm dần khi be ngay 1 lớn hơn va tử cung sẽ ngay một chật chội dối với be. Be chuyển dộng, dạp lien tục dể phản ứng với “can phong” dang ngay cang thu hẹp nay. Be cung tang can kha nhanh trong những thang cuối cung nay.Tuần thứ 32Bụng của bạn trở nen rất lớn, khiến bạn rất kho khan khi hoạt dộng, thậm chi ngay cả khi ngồi hay nằm. Do thai nhi phat triển nhanh chen ep len nhiều cơ quan tren cơ thể, nhất la cơ hoanh, nen bạn cung sẽ thường xuyen cảm thấy kho thở.

Write a comment

Comments: 0